Regulamin Konkursu – RADAR bezpieczeństwa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „RADAR bezpieczeństwa” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest firma ViDA Andrzej Tarasek NIP 6511541295, REGON 276567098, adres strony internetowej: www.vida.pl, e-mail: marketing@vida.pl (dalej również: „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL:
www.vida.pl (dalej również: „Strona Internetowa”), w ramach której Organizator prowadzi serwis
https://www.vida.pl/f-secure-radar-konkurs/  (dalej również: „Serwis”).

3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

4. Podmiotem finansującym Nagrody w Konkursie jest firma ViDA Andrzej Tarasek.

§ 2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, odpowiedzi na pytanie: Jakim zagrożeniom zapobiega F-Secure RADAR?​

2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

§ 3
CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

2. Konkurs jest opisany pod adresem: https://www.vida.pl/f-secure-radar-konkurs/

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”), które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a zwłaszcza:

a) przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Okresie Trwania Konkursu, w tym: – wypełnią w całości zgłoszenie konkursowe w postaci formularza zamieszczonego na stronie Internetowej znajdującego się pod adresem: https://www.vida.pl/f-secure-radar-konkurs/ (dalej również: „Formularz Konkursowy”); wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez oświadczenie złożone w Formularzu Konkursowym, że zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują bez zmian treść Regulaminu;

b) umieszczą w ramach Serwisu Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu;

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: – pracownicy Organizatora (w tym zleceniobiorcy), współpracownicy Organizatora (w tym osoby współpracujące z Organizatorem w ramach samozatrudnienia) oraz inne osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym/faktycznym z pracownikami Organizatora;

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 5
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: Jakim zagrożeniom zapobiega F-Secure RADAR?​

2. W Konkursie, każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane na adres e-mail podany przez Uczestnika w Serwisie.

§ 6
KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace Konkursowe ocenia Komisja w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureata Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród.

§ 7
ZASADY WYŁANIANIA LAUREATA KONKURSU

1. W Konkursie Komisja Konkursowa dokonuje oceny najbardziej trafnych odpowiedzi.

2. W ramach Konkursu wyłaniana jest 1 nagroda główna (słownie: jedna) Laureat Konkursu – tj. Uczestnik, który w ocenie Komisji Konkursowej zgłosił najlepszą Pracę Konkursową.

3. Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w ramach Konkursu.

4. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Opublikowanie danych Laureata Konkursu odbędzie się w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na Stronie Internetowej Organizatora (dalej również: „Lista Laureatów”). 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureacie Konkursu w ramach Serwisu, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

3. Po opublikowaniu Laureata Konkursu zgodnie z ust. 1 powyżej, nastąpi weryfikacja jego danych osobowych, a po dokonanej weryfikacji przekazanie Nagrody.

§ 9
WERYFIKACJA DANYCH LAUREATA

1. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Serwisie, w celu:

a) poinformowania Laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody;

b) ustalenia niezbędnych danych Laureata Konkursu w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu;

c) poinformowania Laureata Konkursu o sposobie i zasadach wydania Nagrody;

2. Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, niezbędne do wydania Nagrody.

3) Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu, po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.

4) Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu.

5) Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10
NAGRODY

W konkursie przewidziana jest 1 nagroda główna, czyli Audyt Podatności. Usługa jest oparta o produkt Radar, renomowanej firmy F-Secure. Usługa zostanie przeprowadzona zdalnie

Nagroda obejmuje:

  • przeskanowanie w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych wskazanych przez klienta segmentów sieci prywatnej pod kątem podatności (maksymalnie 500 adresów IP),
  • skanowanie w ciągu 2 dni roboczych wskazanych publicznych adresów i domen klienta pod kątem podatności,                         
  • skanowanie w ciągu 2 dni roboczych wskazanych aplikacji webowych pod kątem podatności oraz błędów programistycznych,          
  • dostarczenie do celów audytu niezależnego hosta skanującego, który po podłączeniu do sieci klienta w sposób automatyczny przeprowadzi audyt podatności,                         
  • dostarczenie raportu z wykonanych prac w formie elektronicznej w języku angielskim sugerującego najistotniejsze działania, które powinny zostać podjęte podczas wykrycia ewentualnych podatności,          
  • zdalne nadzorowanie audytu, które nie wymaga od klienta wprowadzania żadnych zmian w aktualnej infrastrukturze sieciowej.

W konkursie zostały przewidziane dodatkowe nagrody: 10 licencji oprogramowania antywirusowego F-Secure Internet Security

§ 11
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres e-mail Organizatora: marketing@vida.pl

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego Konkursu są przyjmowane w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.

6. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: https://www.vida.pl/regulamin-konkursu-radar-bezpieczenstwa/ na Stronie Internetowej Organizatora.