fbpx

Co to jest Active Directory?

Spis treści:

Active Directory (AD) to zaawansowana usługa katalogowa opracowana przez firmę Microsoft, która służy do zarządzania i organizowania zasobów sieciowych w środowiskach Windows Server. AD umożliwia centralne przechowywanie informacji o obiektach sieciowych, takich jak użytkownicy, komputery, drukarki, serwery, bazy danych oraz inne zasoby, oraz udostępnianie tych informacji użytkownikom i administratorom sieci. Wprowadzona po raz pierwszy w systemie Windows 2000, AD została zaprojektowana, aby ułatwić zarządzanie użytkownikami, komputerami oraz innymi zasobami sieciowymi w środowisku domenowym. Dzięki centralizacji zarządzania, Active Directory umożliwia administratorom IT skuteczne kontrolowanie dostępu do zasobów oraz upraszcza procesy administracyjne.

Historia Active Directory sięga końca lat 90-tych, kiedy to Microsoft podjął decyzję o stworzeniu systemu katalogowego, który mógłby zintegrować różnorodne usługi sieciowe w jednolitą strukturę. Wraz z wprowadzeniem systemu Windows 2000, AD zrewolucjonizowało sposób, w jaki organizacje zarządzają swoimi sieciami, wprowadzając m.in. funkcje takie jak replikacja danych, zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń oraz integrację z DNS.

W nowoczesnych systemach IT Active Directory jest niezbędnym narzędziem, umożliwiającym nie tylko zarządzanie użytkownikami i komputerami, ale także implementację polityk bezpieczeństwa, zarządzanie aplikacjami oraz automatyzację wielu procesów administracyjnych. Dzięki swojej elastyczności i skalowalności, AD jest wykorzystywane zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach, gdzie efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi jest kluczowe dla działania organizacji.

Active Directory (AD)

Funkcje i cechy Active Directory

Active Directory umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi zasobami sieciowymi, co oznacza, że administratorzy mogą kontrolować dostęp do zasobów, konfigurować ustawienia sieciowe i monitorować aktywność użytkowników z jednego miejsca. Do czego służy Active Directory? Jakie ma cechy i funkcje? Oto niektóre z nich:
 • Scentralizowane przechowywanie danych: Active Directory przechowuje wszystkie informacje dotyczące obiektów sieciowych w jednym centralnym repozytorium. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać i przeszukiwać dane dotyczące użytkowników, komputerów, drukarek, serwerów i innych zasobów sieciowych.
 • Skalowalność: AD jest zaprojektowane w taki sposób, aby mogło obsługiwać zarówno małe sieci, jak i bardzo duże organizacje. Jego struktura pozwala na łatwe dodawanie nowych obiektów i zasobów bez konieczności wprowadzania dużych zmian w istniejącej konfiguracji.
 • Infrastruktura i aplikacje do obsługi katalogu: AD zawiera infrastrukturę oraz aplikacje, które wspierają zarządzanie katalogiem. Obejmuje to narzędzia do edycji, przeglądania i zarządzania obiektami katalogu, takie jak ADSI Edit, LDP oraz narzędzia do diagnostyki i zarządzania kontrolerami domen.
 • Łatwe zarządzanie: Dzięki AD administratorzy mogą zarządzać wszystkimi zasobami sieciowymi z jednego miejsca. Umożliwia to centralne konfigurowanie i kontrolowanie dostępu do zasobów, co znacznie upraszcza administrację siecią.
 • Integracja z DNS: Active Directory jest ściśle zintegrowane z systemem DNS (Domain Name System). Ta integracja umożliwia łatwe odnajdywanie zasobów sieciowych na podstawie ich nazw, co przyspiesza i upraszcza proces zarządzania siecią.
 • Bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzacja: AD zapewnia zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, które chronią zasoby sieciowe przed nieautoryzowanym dostępem. System wykorzystuje różne metody uwierzytelniania, takie jak hasła i certyfikaty, aby potwierdzić tożsamość użytkowników i przyznać im odpowiednie uprawnienia dostępu.
 • Replikacja informacji: Informacje przechowywane w AD są replikowane pomiędzy wszystkimi kontrolerami domeny. Replikacja zapewnia, że dane są aktualne i dostępne w różnych lokalizacjach, co zwiększa niezawodność i dostępność systemu.
 • Polityki grupowe (GPO): AD umożliwia definiowanie i stosowanie polityk grupowych (Group Policy Objects, GPO), które pozwalają na centralne zarządzanie konfiguracją komputerów i ustawieniami użytkowników w sieci. Polityki grupowe mogą być stosowane na różnych poziomach struktury AD, takich jak jednostki organizacyjne, domeny i lasy.
 • Administracja oparta na określonych zasadach: AD pozwala na definiowanie i stosowanie określonych zasad administracyjnych, które ułatwiają zarządzanie zasobami sieciowymi. Te zasady mogą obejmować ustawienia zabezpieczeń, polityki haseł i inne reguły dotyczące dostępu do zasobów.
 • Elastyczne, bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzacja: Active Directory wspiera różnorodne metody uwierzytelniania i autoryzacji, które można dostosować do specyficznych potrzeb organizacji. System umożliwia implementację zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
 • Integracja z innymi usługami katalogowymi: AD jest zaprojektowane tak, aby mogło współpracować z innymi usługami katalogowymi, co umożliwia integrację różnych systemów zarządzania tożsamościami w jednej organizacji.
 • Podpisywanie i szyfrowanie ruchu LDAP: AD zapewnia mechanizmy do podpisywania i szyfrowania ruchu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), co zwiększa bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy klientami a serwerami AD.
crowdstrike
CrowdStrike Falcon® Identity Threat Detection
Poznaj platformę z modułem ITDR, która pomaga w wykrywaniu zagrożeń związanych z tożsamością w czasie rzeczywistym

Podstawowe Komponenty AD

Active Directory składa się z kilku kluczowych komponentów, które razem tworzą spójną i efektywną strukturę katalogową. Jednym z najważniejszych elementów AD jest katalog, który przechowuje informacje o różnych obiektach w sieci, takich jak użytkownicy, komputery, drukarki czy bazy danych. Katalog ten jest zapisywany elektronicznie i pozwala na łatwe wyszukiwanie oraz zarządzanie zasobami sieciowymi.

Schemat Active Directory definiuje rodzaje obiektów oraz typy informacji o tych obiektach, które mogą być przechowywane w katalogu. Schemat ten jest elastyczny i może być rozszerzany, co pozwala na dostosowanie AD do specyficznych potrzeb organizacji. Definicje zawarte w schemacie są również przechowywane w postaci obiektów, co umożliwia zarządzanie nimi w taki sam sposób jak innymi obiektami w AD.

Ważnym elementem są również obiekty w Active Directory, które reprezentują różnorodne zasoby sieciowe. Każdy obiekt składa się z atrybutów opisujących jego właściwości. Na przykład, obiekt użytkownika może mieć atrybuty takie jak imię, nazwisko, adres e-mail czy hasło. Obiekty te mogą być grupowane w kontenery, takie jak domeny, które organizują zasoby sieciowe w logiczne struktury.

Struktura Logiczna Active Directory

Struktura logiczna Active Directory jest kluczowa dla organizacji zasobów sieciowych w sposób, który jest łatwy do zarządzania i nawigacji. Podstawowym elementem struktury logicznej są domeny, które stanowią podstawową jednostkę administracyjną w AD. Domena to grupa obiektów, takich jak użytkownicy i komputery, które dzielą wspólną bazę danych oraz polityki bezpieczeństwa.

Jednostki organizacyjne (OU) są kontenerami, które umożliwiają grupowanie obiektów w ramach jednej domeny. Dzięki jednostkom organizacyjnym, administratorzy mogą tworzyć logiczne grupy obiektów, co ułatwia zarządzanie nimi oraz przypisywanie uprawnień. Struktura jednostek organizacyjnych powinna odzwierciedlać strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, co pozwala na efektywne delegowanie uprawnień administracyjnych.

Drzewa i lasy to bardziej zaawansowane elementy struktury logicznej Active Directory. Drzewo to hierarchiczna struktura składająca się z jednej lub kilku domen, które dzielą wspólną przestrzeń nazw. Lasy natomiast to grupy drzew, które są ze sobą powiązane i dzielą wspólny schemat oraz wykaz globalny. Las jest podstawową jednostką zabezpieczeń w AD i umożliwia komunikację między domenami w ramach całej organizacji.

Struktura Fizyczna Active Directory

Struktura fizyczna Active Directory składa się z komponentów takich jak lokacje i kontrolery domen. Lokacja to grupa jednej lub więcej podsieci IP, które są połączone szybkimi i niezawodnymi łączami. Lokacje są używane do optymalizacji replikacji danych oraz uwierzytelniania użytkowników w sieci. Granice lokacji zazwyczaj pokrywają się z granicami sieci LAN.

Kontrolery domen to serwery z systemem Windows Server, które przechowują replikę katalogu domeny. Każda domena może mieć jeden lub więcej kontrolerów domeny, które zarządzają replikacją danych oraz obsługują procesy uwierzytelniania. Kontrolery domen są kluczowe dla funkcjonowania AD, ponieważ przechowują pełne kopie informacji o domenie oraz replikują zmiany do innych kontrolerów w sieci.

Replikacja w Active Directory

Replikacja jest kluczowym mechanizmem w Active Directory, który zapewnia aktualność i spójność danych w całej sieci. AD obsługuje dwa rodzaje replikacji: wewnątrzlokacyjną i międzylokacyjną. Replikacja wewnątrzlokacyjna odbywa się w granicach jednej lokacji i jest zarządzana automatycznie przez usługę Windows Server nazywaną Knowledge Consistency Checker (KCC). KCC generuje topologię replikacji, która zapewnia efektywne przekazywanie aktualizacji między kontrolerami domeny.

Replikacja międzylokacyjna, z kolei, wymaga ręcznego tworzenia łączy lokacji, które reprezentują połączenia sieciowe między różnymi lokacjami. AD wykorzystuje informacje o połączeniach sieciowych dostarczone przez administratora do stworzenia obiektów połączeń, które zapewniają efektywną replikację oraz odporność na błędy.

Zarządzanie i Administracja Active Directory

Zarządzanie Active Directory jest realizowane za pomocą różnych narzędzi administracyjnych, które umożliwiają kontrolę nad domenami, lokacjami oraz obiektami. Do głównych narzędzi administracyjnych należą konsole takie jak:

 •  Użytkownicy i komputery Active Directory, 
 • Lokacje i usługi Active Directory
 •  Schemat Active Directory. 

Narzędzia te pozwalają na dodawanie, usuwanie oraz modyfikowanie obiektów w katalogu, a także na zarządzanie replikacją i konfiguracją sieci.

Ważnym elementem zarządzania AD jest wykaz globalny, który przechowuje wybrane informacje o wszystkich obiektach w drzewie lub lesie domen. Wykaz globalny umożliwia szybkie wyszukiwanie obiektów w całym przedsiębiorstwie, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami sieciowymi.

Powody, dla których bezpieczeństwo Active Directory jest kluczowe

Głównym czynnikiem sprawiającym, że bezpieczeństwo Active Directory (AD) jest wyjątkowo ważne w ogólnym systemie zabezpieczeń firmy, jest fakt, że Active Directory kontroluje cały dostęp do systemu. Skuteczne zarządzanie Active Directory pomaga chronić dane uwierzytelniające, aplikacje oraz poufne dane firmy przed nieautoryzowanym dostępem. Istotne jest posiadanie silnych zabezpieczeń, aby zapobiec przedostaniu się złośliwych użytkowników do sieci i wyrządzeniu szkód.

Zagrożenia wynikające z zaniedbania bezpieczeństwa AD

Jeśli zaniedbasz bezpieczeństwo Active Directory, narażasz się na następujące rodzaje cyberatakówi:

 1. Kradzież Danych Uwierzytelniających: Na początku złośliwi użytkownicy mogą ukraść dane uwierzytelniające lub uzyskać dostęp za pomocą złośliwego oprogramowania, a następnie monitorować twoją aktywność.
 2. Ruch Boczny: Złośliwi użytkownicy mogą następnie infiltrując dodatkowe konta, przemieszczać się bocznie po twoim systemie.
 3. Kradzież i uszkodzenie Danych: Mając szeroki dostęp do twojej sieci, złośliwi użytkownicy mogą albo kraść dane, albo uszkodzić twój system.

Wyzwania związane z odzyskiwaniem bezpieczeństwa AD

Największymi wyzwaniami związanymi z odzyskiwaniem po naruszeniu bezpieczeństwa Active Directory są identyfikacja źródła naruszenia, określenie zakresu szkód i stworzenie nowego, bezpiecznego środowiska. Według raportu Verizon z 2021 roku dotyczącego badań naruszeń danych, 98% naruszeń danych pochodziło od zewnętrznych agentów, a 85% naruszeń danych zostało wykrytych po tygodniach lub dłuższym czasie.

Złośliwi użytkownicy często uzyskują dostęp do konta użytkownika i pozostają niewykryci, zanim naruszą większą część systemu. Im dłużej haker pozostaje niewykryty w twoim systemie, tym więcej szkód może wyrządzić. Dodatkowo, śledzenie wszystkich obszarów, które zostały naruszone, może być wyzwaniem. W rezultacie próba załatania luk w istniejącym systemie może okazać się nieskuteczna. Organizacje posiadające złożoną lub starszą infrastrukturę mogą skorzystać na przeniesieniu najważniejszych kont użytkowników i informacji do nowego, mniejszego systemu, który mogą utrzymać w bezpieczeństwie.

Ze względu na znaczenie bezpieczeństwa Active Directory, organizacje powinny opracować plany odzyskiwania po awarii, aby były przygotowane do szybkiego działania w przypadku ataku na Active Directory. Poprzez czujne monitorowanie nieautoryzowanego dostępu i posiadanie planu, organizacje mają największą szansę na zatrzymanie ataku, zanim system zostanie uszkodzony lub stanie się nieodwracalny.

Systemy EDR
Poznaj narzędzia EDR służące wykrywaniu i reagowaniu na podejrzane aktywności na urządzeniach końcowych.

Luki w zabezpieczeniach Active Directory

Najlepszym sposobem monitorowania naruszeń w Active Directory jest używanie systemu monitorowania dzienników zdarzeń. Według raportu Verizon z 2021 roku dotyczącego badań naruszeń danych, 84% organizacji, które doświadczyły naruszenia, miało dowody tego naruszenia w swoich dziennikach zdarzeń. Monitorując aktywność w tych dziennikach, organizacje mogą wykryć naruszenia, zanim wyrządzą one większe szkody.

Podczas monitorowania dzienników zdarzeń, zwracaj uwagę na oznaki podejrzanej aktywności, w tym następujące zdarzenia:

 1. Aktywność kont uprzywilejowanych: Atakujący często wykorzystują luki w uprawnieniach i próbują eskalacji uprawnień, zwiększając uprawnienia zhakowanego konta użytkownika. Alternatywnie, możesz zauważyć aktywność na koncie uprzywilejowanym poza godzinami pracy lub nagły wzrost ilości danych dostępnych przez to konto.
 2. Nieudane logowania: Powtarzające się nieudane próby logowania mogą być oznaką, że cyberprzestępca próbuje uzyskać dostęp.
 3. Zdalne logowania: Cyberprzestępcy często próbują uzyskać dostęp do systemu zdalnie. Jeśli zauważysz logowanie z adresu IP z innego kraju lub lokalizacji, może to być oznaką, że twoje Active Directory zostało naruszone.

Podobnie jak istnieje wiele różnych oznak naruszenia Active Directory, istnieje również wiele rodzajów luk w zabezpieczeniach.

Co może być zagrożeniem dla Active Directory?

Wszyscy użytkownicy mają prawa do dodawania stacji roboczych do domeny

Domyślnie każdy użytkownik domeny może dodawać stacje robocze do domeny. Ryzyko związane z tą konfiguracją polega na tym, że użytkownicy mogą dołączać prywatne komputery, aby uzyskać dostęp do twojej domeny korporacyjnej. Prywatne komputery mogą nie być chronione przez oprogramowanie antywirusowe, system EDR lub platformę do ochrony punktów końcowych. Dodatkowo użytkownicy mogą posiadać uprawnienia administracyjne na swoich prywatnych maszynach lokalnych, co stanowi duże ryzyko bezpieczeństwa, ponieważ w ten sposób mogą zaatakować inne systemy w sieci.

Aby ograniczyć tę lukę, dostosuj atrybut ms-DS-MachineAccountQuota, aby ograniczyć możliwość dodawania komputerów do domeny. Możesz delegować uprawnienia do tworzenia kont komputerowych określonym użytkownikom lub grupie użytkowników, których wskażesz.

Zbyt wielu użytkowników w uprzywilejowanych grupach Active Directory

Ryzyko naruszenia domeny wzrasta wraz ze zwiększaniem liczby użytkowników w uprzywilejowanej grupie zabezpieczeń, takiej jak grupa administratorów domeny lub administratorów przedsiębiorstwa. Administrator domeny, lub „domain admin”, ma pełną kontrolę nad domeną. Zazwyczaj jest członkiem grupy administratorów na wszystkich kontrolerach domeny, wszystkich stacjach roboczych i wszystkich serwerach członkowskich domeny. Ponieważ te konta użytkowników mają rozległe uprawnienia, domena może zostać naruszona, jeśli osoba zagrażająca ukradnie dane uwierzytelniające użytkowników w tych grupach zabezpieczeń.

Aby ograniczyć tę lukę, regularnie przeglądaj ustawienia i polityki zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz polityki grupowe. Upewnij się, że użytkownicy mają tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania ich pracy. Dodawaj użytkowników do tych uprzywilejowanych grup zabezpieczeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, aby grupy te nie rozrastały się zbyt mocno.

Słaba polityka haseł

Istnieją różne filozofie dotyczące najlepszego balansu między bezpieczeństwem haseł a wygodą użytkowników. Jeśli organizacja wymaga od użytkowników tworzenia skomplikowanych haseł i częstej ich zmiany, użytkownicy mogą zapominać hasła i przechowywać je w niezabezpieczony sposób. Jeśli organizacja pozwala na mniej skomplikowane hasła, hakerzy mogą łatwiej uzyskać dostęp do systemu.

Aby ograniczyć tę lukę, organizacje powinny ustawić restrykcyjną politykę haseł i upewnić się, że istnieją inne kontrole bezpieczeństwa na wypadek kompromitacji hasła. Na przykład, jeśli menedżer praw dostępu musi zainicjować reset hasła dla użytkownika Active Directory, powinny być również mechanizmy weryfikujące tożsamość użytkownika.

Jakie rozwiązanie do zabezpieczania Active Directory wybrać?

Najlepsze narzędzia do zabezpieczania Active Directory

Możesz używać narzędzi zabezpieczających do ochrony Active Directory i monitorowania zdrowia twojego systemu. Główne zalety używania narzędzi zabezpieczających Active Directory to wygoda, automatyzacja i zwiększone bezpieczeństwo. Wiele narzędzi Active Directory oferuje bardziej przyjazny interfejs do wykonywania zadań administracyjnych, mogą automatyzować zadania takie jak czyszczenie porzuconych kont oraz pomagają wzmocnić bezpieczeństwo poprzez monitorowanie i alerty.

Active Directory jest dużą usługą z wieloma aplikacjami, więc narzędzia Active Directory różnią się celem i zakresem. Dlatego na rynku możemy się spotkać zarówno z darmowymi programami monitorującymi podstawowe oznaki naruszenia lub z rozbudowanymi usługami oferującymi kompleksowe wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom. Aby porównać zalety dostępnych narzędzi Active Directory, najpierw określ swój budżet, a następnie rozważ funkcje, które są najważniejsze dla twojej organizacji. Weź pod uwagę najbardziej czasochłonne lub najbardziej ryzykowne procesy w twojej organizacji i poszukaj narzędzia, które adresuje te potrzeby.

Jak wybrać najlepsze narzędzie do zabezpieczania AD?

Wybierając odpowiednie dla twojej organizacji narzędzie do zabezpieczania Active Directory, rozważ poszukiwanie narzędzia posiadającego niektóre z poniższych funkcji:

 • Automatyzacja tworzenia kont użytkowników i grup zabezpieczeń
 • Analiza uprawnień użytkowników
 • Analiza luk, takich jak nieaktywne konta
 • Audyt Active Directory w zakresie zmian parametrów
 • Darmowe wersje próbne, aby przetestować, jak narzędzie działa w twojej organizacji.

Możesz również przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego, która identyfikuje luki i słabe ustawienia, które utrudniają utrzymanie czystego Active Directory. Na podstawie wyników możesz określić, które obszary bezpieczeństwa potrzebują największego wsparcia i zidentyfikować narzędzia, które mogą pomóc.

Pamiętaj, że kompleksowe narzędzia do wykrywania zagrożeń mogą być bardziej opłacalne dla twojej firmy, jeśli pozwalają na przeniesienie zasobów do innych zadań. Narzędzia do wykrywania zagrożeń mogą automatycznie monitorować podejrzaną aktywność i skracać czas potrzebny na rozwiązanie incydentów. Gdy narzędzie wykonuje najcięższą pracę, twój personel może skupić się na innych zadaniach, które przynoszą wartość twojej firmie.

Najlepsze praktyki zabezpieczania Active Directory

Wielu złośliwych użytkowników włamuje się do twojego systemu, używając skompromitowanych danych uwierzytelniających. W związku z tym ważne jest, aby stosować najlepsze praktyki Active Directory, aby uniknąć niepotrzebnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem. Jak zabezpieczyć Active Directory?  Oto kilka środków bezpieczeństwa:

1. Dostosuj domyślne ustawienia zabezpieczeń

Niektóre domyślne ustawienia Active Directory, takie jak ustawienie pozwalające wszystkim użytkownikom na dodawanie stacji roboczych do twojej domeny, przyznają użytkownikom zbędne uprawnienia. Po zainstalowaniu Active Directory, przejrzyj konfigurację zabezpieczeń i dokonaj zmian, aby dopasować ją do potrzeb twojej organizacji. Powinieneś również przeglądać uprawnienia wszystkich użytkowników, aby upewnić się, że przyznajesz tylko minimalny poziom dostępu niezbędny do wykonywania ich obowiązków.

Ograniczając uprawnienia, zmniejszasz prawdopodobieństwo uzyskania uprzywilejowanego dostępu przez cyberprzestępców oraz ryzyko nadużycia przywilejów przez pracowników w twojej organizacji. Aby dostosować domyślne ustawienia zabezpieczeń, możesz ręcznie zmieniać wartości atrybutów i uprawnienia lub używać narzędzi Active Directory, które pomogą ci skonfigurować te ustawienia.

2. Używaj procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania

Najważniejszym środkiem zabezpieczającym Active Directory jest regularne tworzenie kopii zapasowych Active Directory, co najmniej co 60 dni. Okres żywotności obiektów tombstone w Active Directory wynosi 60 dni. Możesz zapobiec błędom dotyczącym przeterminowanych obiektów tombstone, mając kopię zapasową Active Directory, która jest nie starsza niż 60 dni. Praktyką jest również posiadanie więcej niż jednej kopii zapasowej przechowywanej w różnych lokalizacjach na wypadek, gdyby kopia zapasowa również została skompromitowana.

Bardzo ważne jest również opracowanie procesu odzyskiwania po awarii. Proces ten powinien określać kroki, które twój zespół ds. bezpieczeństwa musi podjąć podczas odzyskiwania po naruszeniu. 

3. Centralizuj zarządzanie bezpieczeństwem i raportowanie

Centralizując zarządzanie bezpieczeństwem i raportowanie, organizacje mają dedykowany zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo Active Directory.Dzięki temu pracownicy mogą zdobywać doświadczenie i szybko reagować na atak. Kompleksowe narzędzie do wykrywania zagrożeń może również pomóc twojemu zespołowi ds. bezpieczeństwa. Przy użyciu jednego programu będą mogli przeglądać i monitorować system oraz szybko analizować alerty.

Wykrywanie zagrożeń przy użyciu CrowdStrike

Wzmocnienie zabezpieczeń Active Directory jest ważne, aby chronić twoją firmę przed cyberatakami. Ponieważ taktyki i narzędzia złośliwych użytkowników zmieniają się z czasem, zespoły IT muszą być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i ciągle monitorować wszelkie oznaki naruszenia.

Identity Threat Detection and Response (ITDR) od CrowdStrike może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z tożsamością w czasie rzeczywistym, używając sztucznej inteligencji i analizy behawioralnej do zatrzymywania nowoczesnych ataków, takich jak ransomware. Korzystając z tego narzędzia do wykrywania zagrożeń, zespoły IT mogą w pełni zrozumieć swoje konta sieciowe, identyfikować podejrzaną aktywność i szybko reagować na zagrożenia. CrowdStrike oferuje darmową wersję próbną, abyś mógł zobaczyć, jak usługa chmurowa działa dla ciebie.

Jak CrowdStrike Falcon® Identity Threat Detection może pomóc Twojej firmie?

FAQ

Active Directory (AD) to usługa katalogowa opracowana przez firmę Microsoft, która służy do zarządzania i organizowania zasobów sieciowych w środowiskach Windows Server. Umożliwia centralne przechowywanie informacji o obiektach sieciowych i udostępnianie ich użytkownikom oraz administratorom.

Active Directory służy do centralnego zarządzania zasobami sieciowymi, kontrolowania dostępu do tych zasobów, konfigurowania ustawień sieciowych oraz monitorowania aktywności użytkowników.

 • Centralizacja zarządzania: Umożliwia zarządzanie wszystkimi zasobami z jednego miejsca.
 • Skalowalność: Może obsługiwać zarówno małe, jak i duże sieci.
 • Bezpieczeństwo: Zapewnia zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji.
 • Replikacja: Zapewnia spójność i aktualność danych.
 • Polityki grupowe: Ułatwiają zarządzanie konfiguracją sieci.
 • Kradzież danych uwierzytelniających.
 • Ruch boczny: Infiltracja dodatkowych kont.
 • Kradzież i uszkodzenie danych: Uzyskanie dostępu do szerokiej części sieci i danych.
 • Dostosowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń.
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych.
 • Centralizacja zarządzania bezpieczeństwem i raportowania.
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń.
 • CrowdStrike Identity Threat Detection and Response (ITDR): Wykrywa zagrożenia związane z tożsamością w czasie rzeczywistym.
 • Systemy monitorowania dzienników zdarzeń: Pomagają w wykrywaniu naruszeń.

Zadaj pytanie naszemu specjaliście
ds. bezpieczeństwa!

Wypełnij Formularz: