fbpx

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu VIDA.PL

 1. Przedmiot Polityki Prywatności


Niniejszy dokument zawiera
wszelkie wymagane prawem informacje w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, które świadczymy w postaci możliwości:

 • przeglądania i korzystania z funkcjonalności naszej strony www dostępnej pod adresem www.vida.pl (dalej „Strona”),
 • otrzymywania informacji marketingowych o naszej działalności (dalej „Newsletter”),
 • udzielania odpowiedzi na Twoje pytania poprzez kontakt za pośrednictwem Formularza kontaktowego (dalej „Formularz kontaktowy”),
 • udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące konkretnego produktu poprzez użycie przycisku „Zapytaj o produkt” (dalej „Zapytaj o produkt”),
 • kontaktowania się z nami w celu zapisu na organizowane przez nas szkolenie/webinarium (dalej „Szkolenie”),
 • zawarcia umowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Naszym celem jest umożliwienie Tobie bezpiecznego korzystania z oferowanych przez nas usług. Dlatego prosimy Cię o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla należytego świadczenia usług, prezentowanych przez nas treści.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać.

Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Pragniemy zaznaczyć, że nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez innych użytkowników przepisów prawa. Udostępnienie lub powierzenie Twoich danych osobowych może nastąpić na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, tylko i wyłącznie naszym Zaufanym Partnerom, w zakresie niezbędnym do wykonania wiążących nas z Zaufanymi Partnerami umowami, w związku z realizacją danej usługi.

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki posługujemy się poniższymi pojęciami. Przez użyte w niniejszej Polityce pojęcia definiujemy następujące określenia:

 • Administrator (My) – Andrzej Tarasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIDA Andrzej Tarasek, NIP: 6511541295, Regon: 276567098, ul. Gałczyńskiego 18 Katowice, kontakt e-mail: kontakt@vida.pl, czyli podmiot, który zgodnie z RODO decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Zakres przetwarzanych danych 

W zależności od usługi, z której korzystasz, przetwarzamy następujące dane:

 • Strona – adres IP, w pewnych przypadkach dane przeglądarki, model urządzenia.
 • Newsletter – imię, adres e-mail.
 • Formularz kontaktowy – imię, nazwisko, firmowy adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, treść przesłanej wiadomości.
 • Zapytaj o produkt – numer telefonu, adres e-mail, treść przesłanej wiadomości.
 • Szkolenie – imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy.
 • Zawarcie umowy – imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa, siedziba, NIP.
 1. Cele przetwarzania danych 


Dane przetwarzamy w następujących celach:

 • poprawy funkcjonalności Strony, umożliwienia kontaktu, 
 • przesyłania Newslettera i przekazywania informacji o aktualnych promocjach, usługach,
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zgłoszone za pośrednictwem Formularza kontaktowego czy innych dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności poprzez kontakt e-mail z naszym zespołem,
 • udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące konkretnego produktu przy wykorzystaniu przycisku „Zapytaj o produkt”,
 • zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia, wzięcia udziału w webinarium,
 • prowadzenia działalności marketingowej za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, zawarcia i wykonania umowy, 
 • wypełnienia obowiązków fiskalnych wynikających z przepisów (wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych),
 • obsługi reklamacji w zakresie wszystkich świadczonych usług,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
   
 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda, którą wyrażasz: zwracając się do nas z pytaniem dotyczącym funkcjonowania naszych usług, zaznaczając checkbox przy zapisie na Newsletter bądź akceptując oświadczenie o otrzymywaniu informacji marketingowych, akceptując wykorzystywanie przez Stronę narzędzi analitycznych i remarketingowych;
 • niezbędność realizacji czynności zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy – dane podane przez Ciebie w związku z zawarciem umowy;
 • realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej polegającego na należytym wystawieniu dokumentu księgowego oraz jego przechowywania przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi – dane podane w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu księgowego (faktura);
 • nasz uzasadniony interes, którym jest zabezpieczenie prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie działań marketingowych, zbieranie statystyk i analiz związanych z korzystaniem z naszej strony, w celu poprawiania ich funkcjonalności.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane. Przykładowo, jeśli chcesz otrzymywać Newsletter, powinieneś wyrazić na to stosowną zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa lub poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki i wysłanie do nas adresu e-mail. Jeśli chcesz korzystać ze świadczonych przez nas usług, konieczne jest podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy. 

Podanie danych niezbędnych do spełnienia obowiązku prawnego, jakim jest wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego jest obowiązkowe.

 1. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujący okres:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody – przez czas ważności zgody, do czasu jej wycofania;
 • dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy – przez czas realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynoszący 6 lat;
 • dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument księgowy;
 • dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego – przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 1. Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Powyższe uprawnienia przysługują na zasadach i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi Zaufani Partnerzy – podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, podatkowe, jak również dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

 1. Brak przetwarzania zautomatyzowanego oraz przetwarzania poza EOG

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem informacji udzielonych w Polityce plików cookies.

Pliki cookies i inne technologie

 1. Czym są pliki cookies? 

Nasza Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. 

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies Strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.

2. Na jakiej podstawie wykorzystujemy pliki cookies? 

Podstawą korzystania z technicznych plików cookies jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu funkcjonalności i efektywności naszej Strony.

Podstawą korzystania z analitycznych i marketingowych plików cookies jest Twoja zgoda, dzięki której możemy ulepszyć funkcjonowanie naszej Strony oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

3. Jak długo korzystamy z plików cookies? 

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

– stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

4. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookie? 

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania ze Strony oraz minimalizacji uciążliwości reklam.

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies? 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę, poniżej wskazujemy, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookies podczas Twoich odwiedzin na portalu.

 1.  Jak wyłączyć obsługę plików cookies? 

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

W przeglądarce Firefox:

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

W przeglądarce Google Chrome:

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

Wybierz Ustawienia.

Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn.

Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

W przeglądarce Internet Explorer 9

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.

Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje:

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

 1. Narzędzia i inne technologie stosowane w serwisie
   

W naszym serwisie korzystamy z następujących narzędzi:

Visitor Queue – korzystamy z narzędzia, które zbiera informacje na temat odwiedzin poszczególnych podstron –  dostawcą usługi jest Visitor Queue, The London Roundhouse 1-240 ,Waterloo Street, London, ON N6B 2N4

HotJar – korzystamy z narzędzia, które rejestruje zachowanie użytkownika Serwisu – m.in. ruch kursora, przewijanie strony, system operacyjny, lokalizację i przeglądarkę. W przypadku narzędzia HotJar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

Google Analytics – wykorzystujemy narzędzia analityczne z udziałem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. 

Google ADS w celu prowadzenia kampanii marketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google ADS.

W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Akceptacja korzystania z plików cookies w rzeczonym zakresie oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez Google. Niezależnie od powyższego Google zawiera ze swoimi usługobiorcami nowe umowy, zawierające tzw. standardowe klauzule umowne, w których gwarantowane są niezbędne uprawnienia z zakresu ochrony danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Facebook (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php.

Akceptacja korzystania z plików cookies w rzeczonym zakresie oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez Facebook.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Więcej informacji znajdziesz tutaj: