Polityka Prywatności

  1. Vida Andrzej Tarasek,(dalej Vida) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.nod32sklep.pl, *.code42sklep.com.pl,*vida.pl, oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepów internetowego Vida działającego pod adresem www.nod32sklep.com.pl.
  2. Administratorem danych osobowych jest VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-587, ul. Gałczyńskiego 18, REGON 008173852, NIP 6340126068. Vida przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  3. Vida stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  4. Vida nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. Vida przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych. Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-003, ul. Teatralna 8/13, REGON 008173852, NIP 6340126068 w celu realizacji zamówień, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.
  5. Dane Kupującego mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą VIDA Andrzej Tarasek w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
  6. Po uprzednim wyrażeniu zgody na etapie podawania danych przez Kupującego (Checkbox: „Chcę otrzymywać newsletter”), podane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez firmę Vida i podmioty powiązane.
  7. Na stronach internetowych firmy Vida udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Vida nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
  8. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Vida nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich Kupujących. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy eCard, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
  9. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Vida należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
  10. Serwisy internetowe firmy Vida wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt – kontakt@vida.pl